شعر و ادبیات

*******************************************************************
فردوسیشاهنامه فردوسی

نام کتاب: شاهنامه
نویسنده: حکیم ابوالقاسم فردوسی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 2316
حجم فایل: 7.5 مگا بایت (7.5MB)
شاهنامه فردوسی
نام کتاب: شاهنامه
نویسنده: حکیم ابوالقاسم فردوسی
قالب فایل: CHM
تعداد صفحه: 1695
حجم فایل: 1.2 مگا بایت (1.2MB)

*******************************************************************
مولویمولوی_دیوان شمس

نام کتاب: دیوان شمس
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 809
حجم فایل: 7.66 مگا بایت (7.66MB)
مولوی_مثنوی معنوی
نام کتاب: مثنوی معنوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 1144
حجم فایل: 5.0 مگا بایت (5.0MB)

*******************************************************************
سعدیبوستان سعدی

نام کتاب: بوستان سعدی
نویسنده: شیخ شرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 184
حجم فایل: 980 کیلو بایت (980KB)
گلستان سعدی
نام کتاب: گلستان سعدی
نویسنده: شیخ شرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 159
حجم فایل: 517 کیلو بایت (517KB)

*******************************************************************
حافظدیوان حافظ

نام کتاب: دیوان حافظ
نویسنده: خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 542
حجم فایل: 1.05 مگا بایت (1.05MB)

*******************************************************************
خیامرباعیات خیام

نام کتاب: رباعیات
نویسنده: حکیم عمر خیام نیشابوری
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 63
حجم فایل: 321 کیلو بایت (321KB)

ترانه های خیامنام کتاب: ترانه های خیام (نوشته صادق هدایت)
نویسنده: حکیم عمر خیام نیشابوری با مقدمه صادق هدایت
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 109
حجم فایل: 423 کیلو بایت (423KB)

*******************************************************************
رودکیدیوان رودکی

نام کتاب: دیوان رودکی
نویسنده: رودکی سمرقندی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 143
حجم فایل: 2.05 مگا بایت (2.05MB)

*******************************************************************
عطارعطار_الهی نامه

نام کتاب: الهی نامه
نویسنده: شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 162
حجم فایل: 1.66 مگا بایت (1.66MB)
عطار_منطق الطیر
نام کتاب: منطق الطیر
نویسنده: شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 208
حجم فایل: 1.31 مگا بایت (1.31MB)

عطار_تذکرة الاولیاء نام کتاب: تذکرة الاولیاء
نویسنده: شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 122
حجم فایل: 797 کیلو بایت (797KB)

*******************************************************************
نظامینظامی_لیلی و مجنون

نام کتاب: لیلی و مجنون
نویسنده: حکیم نظامی گنجوی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 207
حجم فایل: 924 کیلو بایت (924KB)
نظامی_خسرو و شیرین
نام کتاب: خسرو و شیرین
نویسنده: حکیم نظامی گنجوی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 386
حجم فایل: 1.45 مگا بایت (1.45MB)

*******************************************************************
عبید زاکانی
عبید زاکانی_موش و گربه
نام کتاب: موش و گربه
نویسنده: حکیم عبید زاکانی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 5
حجم فایل: 43.4 کیلو بایت (43.4KB)

*******************************************************************
ابو سعید ابوالخیررباعیات ابو سعید ابوالخیر

نام کتاب: رباعیات
نویسنده: حکیم ابو سعید ابوالخیر
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 122
حجم فایل: 360 کیلو بایت (360KB)

*******************************************************************
سنایی غزنوی

نام کتاب: رباعیات
نویسنده: حکیم سنایی غزنوی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 71
حجم فایل: 238 کیلو بایت (238KB)

*******************************************************************
ناصر خسرو قبادیانی

نام کتاب: سفر نامه
نویسنده: ابو معین الدین ناصر خسرو قبادیانی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 70
حجم فایل: 447 کیلو بایت (447KB)

*******************************************************************
شیخ محمود شبستریگلشن راز

نام کتاب: گلشن راز
نویسنده: شیخ محمود شبستری
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 54
حجم فایل: 303 کیلو بایت (303KB)

*******************************************************************
ابوالمعالی نصرالله منشیکلیله و دمنه

نام کتاب: کلیله و دمنه
نویسنده: ابوالمعالی نصرالله منشی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 129
حجم فایل: 1.12 مگا بایت (1.12MB)

*******************************************************************
میرزا طاهر وحید قزوینیشهر آشوب

نام کتاب: شهر آشوب
نویسنده: محمد طاهر وحید الزمان قزوینی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 69
حجم فایل: 377 کیلو بایت (377KB)

*******************************************************************
مرزبان پور رستم

نام کتاب: مرزبان نامه
نویسنده: مرزبان پور رستم پور شروین
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 34
حجم فایل: 158 کیلو بایت (158KB)

*******************************************************************
مهدی اخوان ثالثگزیده اشعار مهدی اخوان ثالث

نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: مهدی اخوان ثالث (م.امید)
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 20
حجم فایل: 237 کیلو بایت (237KB)
مهدی اخوان ثالث_از این اوستا
نام کتاب: از این اوستا
نویسنده: مهدی اخوان ثالث (م.امید)
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 230
حجم فایل: 2.31 مگا بایت (2.31MB)

*******************************************************************
ایرج میرزادیوان ایرج میرزا

نویسنده: ایرج میرزا
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 75
حجم فایل: 923 کیلو بایت (923KB)

*******************************************************************
پروین اعتصامیدیوان پروین اعتصامی

نویسنده: پروین اعتصامی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 178
حجم فایل: 4.82 مگا بایت (4.82MB)

*******************************************************************
احمد شاملواحمد شاملو

نام کتاب: ترجمه اشعار اکتاویو پاز
نویسنده: اکتاویو پاز ترجمه احمد شاملو
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 10
حجم فایل: 126 کیلو بایت (126KB)
احمد شاملو
نام کتاب: هوای تازه
نویسنده: احمد شاملو
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 440
حجم فایل: 1.5 مگا بایت (1.5MB)

نام کتاب: کاشفان فروتن شوکراناحمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 52
حجم فایل: 243 کیلو بایت (243KB)

*******************************************************************
فروغ فرخ زادفروغ فرخ زاد

نام کتاب: زندگی نامه
نویسنده:
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 17
حجم فایل: 121 کیلو بایت (121KB)

نام کتاب: اسیر
نویسنده: فروغ فرخ زاد
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 70
حجم فایل: 729 کیلو بایت (729KB)

نام کتاب: دیوار
نویسنده: فروغ فرخ زاد
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 38
حجم فایل: 583 کیلو بایت (583KB)

نام کتاب: عصیان
نویسنده: فروغ فرخ زاد
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 68
حجم فایل: 480 کیلو بایت (480KB)

نام کتاب: تولدی دیگر
نویسنده: فروغ فرخ زاد
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 85
حجم فایل: 332 کیلو بایت (332KB)

 نام کتاب: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردفروغ فرخ زاد
نویسنده: فروغ فرخ زاد
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 21
حجم فایل: 343 کیلو بایت (343KB)

*******************************************************************
فریدون مشیریفریدون مشیری

نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: فریدون مشیری
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 18
حجم فایل: 165 کیلو بایت (165KB)

*******************************************************************
منوچهر آتشی

نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: منوچهر آتشی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 40
حجم فایل: 109 کیلو بایت (109KB)

*******************************************************************
محمد علی بهمنیمحمد علی بهمنی

نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: محمد علی بهمنی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 16
حجم فایل: 130 کیلو بایت (130KB)

*******************************************************************
سیاوش کسرائیسیاوش کسرائی

نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: سیاوش کسرائی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 64
حجم فایل: 162 کیلو بایت (162KB)

نام کتاب: مهره سرخ
نویسنده: سیاوش کسرائی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 37
حجم فایل: 123 کیلو بایت (123KB)

*******************************************************************
سیمین بهبهانیسیمین بهبهانی

نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: سیمین بهبهانی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 32
حجم فایل: 77.4 کیلو بایت (77.4KB)

نام کتاب: از خود گفتن ها
نویسنده: سیمین بهبهانی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 43
حجم فایل: 625 کیلو بایت (625KB)

*******************************************************************
سهراب سپهری8 کتاب سهراب سپهری

نام کتاب: 8 کتاب (مجموعه کامل اشعار سهراب سپهری)
نویسنده: سهراب سپهری
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 114
حجم فایل: 506 کیلو بایت (506KB)

*******************************************************************
شهریارشهریار

نام کتاب: حیدر بابایه سلام
نویسنده: محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار)
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 19
حجم فایل: 167 کیلو بایت (167KB)

*******************************************************************
ابوالقاسم لاهوتیابوالقاسم لاهوتی

نام کتاب: دیوان ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 78
حجم فایل: 739 کیلو بایت (739KB)

*******************************************************************
فریدون ایل بیگیفریدون ایل بیگی

نام کتاب: آخرین همسفر
نویسنده: فریدون ایل بیگی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 100
حجم فایل: 530 کیلو بایت (530KB)

*******************************************************************
م.آزاد

نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: م.آزاد
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 11
حجم فایل: 639 کیلو بایت (639KB)

*******************************************************************
امیر حسین خنجی

 نام کتاب: گزیده اشعار
نویسنده: امیر حسین خنجی
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 20
حجم فایل: 94.4 کیلو بایت (94.4KB)

*******************************************************************
مریم حیدر زادهمثل هیچ کس

نام کتاب: مثل هیچ کس
نویسنده: مریم حیدر زاده
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 29
حجم فایل: 286 کیلو بایت (286KB)

یا تو یا هیچ کسنام کتاب: یا تو یا هیچ کس
نویسنده: مریم حیدر زاده
قالب فایل: PDF
تعداد صفحه: 40
حجم فایل: 287 کیلو بایت (287KB)

*******************************************************************
گزارش تخلف
بعدی